Zending

Link naar gebedsbrief Zuid-Afrika Link naar de website van de NGZN
Link naar de website van SIZANANI Link naar de website van Felire


Kinderen van de Bijbelklas en de GMG

De kinderen hebben hun spaarpotjes ingeleverd en samen een mooi bedrag bij elkaar gespaard, foto's vind u in na inloggen in het menu foto's / leden

Wij zijn heel blij dat de kinderen van de Bijbelklas en de GMG voor ons willen sparen. Uitleg over het sparen vind je bij Bijbelklas.
Wij werken voor Sizanani. Sizanani is een organisatie die mensen helpt om een beter leven te hebben. We werken in Zuid-Afrika in een gebied waar er geen werk is voor de mensen. Dus moeten ze zelf dingen bedenken om geld te verdienen. Daarom helpen wij de mensen om kleine bedrijfjes op te zetten bijvoorbeeld waar ze kippen, groente en kleren verkopen.
Behalve dat er geen werk is, zijn er ook ziektes zoals AIDS en TBC. Het is moeilijk om van deze ziekten te herstellen, er zijn medicijnen en medische hulp nodig. Nu is het zo dat veel mensen niet dicht bij een kliniek of ziekenhuis wonen en daar ook niet steeds heen kunnen gaan. En als het je bijvoorbeeld een halve dag kost om bij de kliniek te komen en je dan achter in de rij moet gaan zitten , kan het gebeuren dat je die dag niet meer aan de beurt komt.
Daarom heeft Sizanani thuiszorgers laten opleiden. Deze vrouwen werken in hun eigen omgeving en verzorgen en helpen zieken. Ze vertellen de mensen over hun ziekte, verbinden wonden, leren de familie hoe ze de ziekte moeten hanteren en als het nodig is brengen ze ook eten en kleding. Dan hoeven de zieken niet elke keer naar een kliniek of ziekenhuis.
Maar als je zieken verzorgd die een besmettelijke ziekte hebben moet je goed oppassen dat je zelf die ziekte niet krijgt. AIDS patienten hebben vaak wonden of diarree, als je daarmee in aanraking komt kun je zelf ook ziek worden. Daarom verzorgen, wassen en verbinden onze thuiszorgers AIDS patienten met handschoenen aan. Mensen die TBC hebben kunnen je besmetten als ze hoesten. De thuiszorgers dragen daarom maskers als ze bij TBC patienten zijn. Ook kijken de thuiszorgers of de patienten hun medicijnen wel steeds innemen.
Jullie begrijpen dat de thuiszorgers steeds nieuwe handschoenen en maskers nodig hebben en dat kost geld. Voor € 300 kunnen wij voor 27 thuiszorgers handschoenen en maskers kopen voor 1 jaar. Denken jullie dat je dat bij elkaar kunt krijgen om de thuiszorgers te helpen ?
Wij bedanken jullie alvast hartelijk, en als jullie meer bij elkaar krijgen dan gebruiken we dat om de thuiszorgers te helpen om hun gezinnen te verzorgen want zij zijn zelf ook arm.
Van alle 27 thuiszorgers en leiding van Sizanani.

_______________________________________

De zendingscommissie probeert mensen bewust te maken van de noodzaak van zending en zamelt geld in om zending mogelijk te maken. Met het ontvangen geld worden drie zendingsorganisaties financieel gesteund, namelijk de NGZN, Sizanani en Felire.

Bewustwording van de noodzaak van zending proberen we te bereiken door eenmaal per jaar een zendingsdienst en een hieraan verbonden zendingsactie te houden. Daarnaast houden we de gemeente via het kerkblad, website en in de eredienst op de hoogte van wat er speelt op het zendingsveld.

Dankzij de vrijwillige bijdrage en 4 collecten per jaar ondersteunen wij drie zendingsorganisaties. Als gemeente hebben wij ons verbonden aan deze drie organisaties. Jaarlijks wordt vooraf bepaald welke bijdrage per gemeentelid wij aan welke organisatie willen afdragen. Op dit moment zijn dit de volgende bijdragen:

Organisatie Bijdrage
NGZN € 33,00
Sizanani € 2,72
Felire € 0,91

Hieronder volgt een korte uitleg van de organisaties die we ondersteunen, alsmede een link naar de websites.

NGZN

De NGZN (Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu) is een vereniging die zich inzet voor het zendingswerk in Zuid-Afrika. Al sinds 1950 is de NGZN actief in het zendingswerk in het Nqutu-district, KwaZulu-Natal. De NGZN werkt naast het zendingswerk ook aan diaconale jongerenreizen (masakhane), opleidingsprojecten en ontwikkelingshulp (in samenwerking met Sizanani).
De zendingsvereniging is in december 2013 opgericht en heeft 32 kerkelijke leden (waaronder onze gemeente). Voor de oprichting van de vereniging werd de zending georganiseerd vanuit drie kerken, namelijk de kerken Bunschoten/Spakenburg, Den Haag en Leerdam. Dit waren de drie zendende kerken. Elke kerk voerde een eigen beleid en werd ondersteund door een eigen kring "steunbiedende kerken".
Voor meer informatie over de NGZN verwijzen we naar de website

Sizanani

In Zulu-taal staat het woord "Sizanani" voor: laten we elkaar helpen. Stichting Sizanani zet zich in voor het Nqutu-district in Zuid-Afrika. Sizanani levert een bijdrage aan de onderwijskundige, agrarische en sociale zorg in dit district.
Dit gebeurt door twee organisaties. De eerste is Sizanani SiSa. Deze richt zich op scholing, training, oprichting en begeleiding van kleine bedrijven en aidspreventie en –zorgverlening. De tweede is Sizanani Education Trust (S.E.T.), gericht op het verlenen van studiebeurzen aan studenten die de middelbare school hebben afgesloten. Sizanani ondersteunt daarmee het zendingswerk en zet zich daarnaast in om de benodigde fondsen te werven. Kortom, Sizanani werkt mee aan het verbeteren van de sociale omstandigheden van de christenen in Nqutu.
Voor meer informatie over Sizanani verwijzen we naar de website

Felire

Felire staat voor "Fundacion Editorial de Literatura Reformada", een fonds dat goed bijbelstudiemateriaal in het Spaans uitgeeft. Felire is een zendingsactiviteit die uitgaat van de Nederlands Gereformeerde Kerk Rijswijk.
Al sinds de jaren '60 van de vorige eeuw is Felire actief in het gratis verspreiden van goed studiemateriaal bij de Bijbel in Spaanstalige landen. De ontvangers van deze gratis studieboeken zijn vooral studenten, voorgangers en predikanten in Latijns Amerika.
Voor meer informatie over Felire verwijzen we naar de website

Wie zitten er in de zendingscommissie

De zendingscommissie bestaat uit de volgende leden:
• Corien Bouw, voorzitter
• Gerco van den Broek, penningmeester
• Sonja van der Meer, algemeen lid
• Willie Vonk, algemeen lid
Voor vragen over de zending, kunt u/jij altijd één van deze leden aanspreken. 

Overige gegevens zendingscommissie

Mocht u een bijdrage willen overmaken voor het zendingswerk, dan kan dit op de volgende rekeningnummers:
• NL77 INGB 0003710048 t.n.v. Zending Ned. Geref. Kerk Langerak
• NL18 RABO 0334501806 t.n.v. Zending Ned. Geref. Kerk