Zending

Link naar gebedsbrief Zuid-Afrika Link naar de website van de NGZN
Link naar de website van SIZANANI Link naar de website van Felire


Toelichting op de bestemming van de Zendingscollecte februari 2018

Zoals u weet wordt in het zendingsgebied steun geboden door de Stichting Sizanani. Sizanani levert een bijdrage aan de onderwijskundige, agrarische en sociale zorg in het Nqutu-district.
Sizanani SiSA, richt zich op scholing, training en begeleiding van kleine bedrijven en aids- preventie en -zorgverlening.
Sizanani Education Trust (S.E.T.) verleent studiebeurzen aan studenten die de middelbare school hebben afgesloten.
De afgelopen jaren hebben we met onze gemeente één van deze studenten ondersteund.
We willen een bericht met u delen over deze studente; Itumeleng Motloung-Nene. Misschien weet u nog dat we vorig jaar vertelden dat ze was getrouwd.
We ontvingen van Yt Keesenberg dit bericht:
Itumeleng Surprise, surprise, is in december thuis bevallen van een dochter.
Het kindje van haar en Sivikile kreeg de naam: Hlelolwenkosi (slelowenkoosie), wat betekent: Gods plan
Zij heeft (terwijl ze zwanger was) gestudeerd in Empangeni aan de universiteit van Zululand, om onderwijzeres te worden.
Haar laatste studie jaar is nu aangebroken, de praktijklessen doet ze vlakbij huis in Vryheid en ze slaagt met heel goede punten.
We wachten op de universiteits-uitslagen van 2017, maar die zullen goed zijn, ze is een hardwerkende studente die altijd prima uitslagen ontvangt.
De moeder van Itumeleng zorgt als zij studeert voor de baby.
Haar man Sivikile is bezig om net buiten Vryheid een huis voor hen te bouwen, hij studeerde ook via SET en is elektricien.
We zijn blij dat deze twee zo positief ingestelde studenten van SET gaan wonen vlakbij Vryheid.

 

In 2016 haalden we met de talentenveiling € 1500  op voor de studie van studente Teboheng Moutlong.
Zij heeft inmiddels in december het eerste jaar van haar studie voor onderwijzeres met goed gevolg doorlopen. Zij heeft heel hard gewerkt en mag haar studie vervolgen, waarbij ook een laptop nodig is. Ze is nu verloofd met Sivikele, een jongeman die ook een studiefinanciering van S.E.T. kreeg en nu elektricien is. We willen haar het komende jaar weer financieel ondersteunen.
Teboheng wordt ondersteund en begeleid door SIZANANI EDUCATION TRUST (S.E.T.) een fonds binnen Sizanani, dat studiebeurzen geeft aan christelijke jongeren in het Nqutudistrict. Dit is het zendingsgebied van de NGK kerken. Het Nqutudistrict heeft een werkeloosheidspercentage van meer dan 40% en is daarmee een van de meest onderontwikkelde gebieden van Zuid-Afrika. U begrijpt wat een wereld van verschil een studie kan uitmaken voor jongeren en hun familie.

De zendingscommissie, Sonja van der Meer, Willie Vonk, Gerco van der Broek, Corien Bouw

 

De zendingscommissie probeert mensen bewust te maken van de noodzaak van zending en zamelt geld in om zending mogelijk te maken. Met het ontvangen geld worden drie zendingsorganisaties financieel gesteund, namelijk de NGZN, Sizanani en Felire.

Bewustwording van de noodzaak van zending proberen we te bereiken door eenmaal per jaar een zendingsdienst en een hieraan verbonden zendingsactie te houden. Daarnaast houden we de gemeente via het kerkblad, website en in de eredienst op de hoogte van wat er speelt op het zendingsveld.

Dankzij de vrijwillige bijdrage en 4 collecten per jaar ondersteunen wij drie zendingsorganisaties. Als gemeente hebben wij ons verbonden aan deze drie organisaties. Jaarlijks wordt vooraf bepaald welke bijdrage per gemeentelid wij aan welke organisatie willen afdragen. Op dit moment zijn dit de volgende bijdragen:

Organisatie Bijdrage
NGZN € 33,00
Sizanani € 2,72
Felire € 0,91

Hieronder volgt een korte uitleg van de organisaties die we ondersteunen, alsmede een link naar de websites.

NGZN

De NGZN (Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu) is een vereniging die zich inzet voor het zendingswerk in Zuid-Afrika. Al sinds 1950 is de NGZN actief in het zendingswerk in het Nqutu-district, KwaZulu-Natal. De NGZN werkt naast het zendingswerk ook aan diaconale jongerenreizen (masakhane), opleidingsprojecten en ontwikkelingshulp (in samenwerking met Sizanani).
De zendingsvereniging is in december 2013 opgericht en heeft 32 kerkelijke leden (waaronder onze gemeente). Voor de oprichting van de vereniging werd de zending georganiseerd vanuit drie kerken, namelijk de kerken Bunschoten/Spakenburg, Den Haag en Leerdam. Dit waren de drie zendende kerken. Elke kerk voerde een eigen beleid en werd ondersteund door een eigen kring "steunbiedende kerken".
Voor meer informatie over de NGZN verwijzen we naar de website

Sizanani

In Zulu-taal staat het woord "Sizanani" voor: laten we elkaar helpen. Stichting Sizanani zet zich in voor het Nqutu-district in Zuid-Afrika. Sizanani levert een bijdrage aan de onderwijskundige, agrarische en sociale zorg in dit district.
Dit gebeurt door twee organisaties. De eerste is Sizanani SiSa. Deze richt zich op scholing, training, oprichting en begeleiding van kleine bedrijven en aidspreventie en –zorgverlening. De tweede is Sizanani Education Trust (S.E.T.), gericht op het verlenen van studiebeurzen aan studenten die de middelbare school hebben afgesloten. Sizanani ondersteunt daarmee het zendingswerk en zet zich daarnaast in om de benodigde fondsen te werven. Kortom, Sizanani werkt mee aan het verbeteren van de sociale omstandigheden van de christenen in Nqutu.
Voor meer informatie over Sizanani verwijzen we naar de website

Felire

Felire staat voor "Fundacion Editorial de Literatura Reformada", een fonds dat goed bijbelstudiemateriaal in het Spaans uitgeeft. Felire is een zendingsactiviteit die uitgaat van de Nederlands Gereformeerde Kerk Rijswijk.
Al sinds de jaren '60 van de vorige eeuw is Felire actief in het gratis verspreiden van goed studiemateriaal bij de Bijbel in Spaanstalige landen. De ontvangers van deze gratis studieboeken zijn vooral studenten, voorgangers en predikanten in Latijns Amerika.
Voor meer informatie over Felire verwijzen we naar de website

Wie zitten er in de zendingscommissie

De zendingscommissie bestaat uit de volgende leden:
• Corien Bouw, voorzitter
• Gerco van den Broek, penningmeester
• Sonja van der Meer, algemeen lid
• Willie Vonk, algemeen lid
Voor vragen over de zending, kunt u/jij altijd één van deze leden aanspreken. 

Overige gegevens zendingscommissie

Mocht u een bijdrage willen overmaken voor het zendingswerk, dan kan dit op de volgende rekeningnummers:
• NL77 INGB 0003710048 t.n.v. Zending Ned. Geref. Kerk Langerak
• NL18 RABO 0334501806 t.n.v. Zending Ned. Geref. Kerk