Beeld en Geluid

Onlangs is er een oproep aan u gedaan om een extra gift of een renteloze lening toe te zeggen aan de kerk t.b.v. extra te maken kosten voor de verbouwing van de school en voor (toekomstige) aanpassingen die te maken hebben met "Beeld en Geluid".
V.w.b. dit laatste bestaat er behoefte vanuit de gemeente om een nadere toelichting omdat niet voldoende duidelijk in kaart is gebracht om wat voor investeringen het precies gaat.
Met dit stukje willen we u daarover wat nader informeren.
Tijdens de gemeentevergadering van 6 april jl. is er informatie verstrekt omtrent de plannen waarbij sprake was (en is) van 3 fasen. Tijdens de eerste fase (uitvoering in 2016) zullen er een aantal aanpassingen worden gedaan die leiden tot verbetering van de geluidsweergave en het creëren van een centrale locatie achterin de kerk (begane grond) vanwaar in de toekomst alle elektronica aangestuurd zal kunnen worden. Met name voor het bedienen van de beamer zal dit een grote verbetering zijn. De overige voordelen van zo'n centrale locatie zullen eerst in de fasen 2 en 3 meer duidelijk worden.

In de fasen 2 en 3 (uitvoering vanaf 2017) zullen besluiten worden genomen hóe de huidige projectors (beamers) het best kunnen worden vervangen. De twee beamers die er nu hangen zijn al "op leeftijd" en vroeg of laat zal dit tóch moeten gebeuren. Zij zullen worden vervangen door veel krachtigere projectoren die niet meer op de muur gaan projekteren maar op schermen die zullen worden opgehangen. De (negatieve) invloed van zonlicht zal daardoor aanmerkelijk minder worden waardoor filmpjes, foto's en tekst veel beter leesbaar zullen zijn. Ook zullen beide projektieschermen dan even groot zijn.Investeringen op dit gebied worden geraamd op € 11.000,--.
Voor het weergeven van de liederen is nieuwe presentatie-software nodig die moet worden aangeschaft. Bovendien is het wenselijk dat er ook vanuit de kerkenraadskamer op een scherm meegekeken kan worden naar de mededelingen die in de kerk worden getoond. Ook het scherm in de preekstoel moet worden vervangen.
De liederen die nu via de beamers worden geprojecteerd komen uit een oude laptop die daarvoor wordt gebruikt. Met het oog op toekomstige ontwikkelingen is het noodzakelijk dat er een nieuwe laptop wordt aangeschaft.
Mogelijk zal er ook in de nabije toekomst verder worden gekeken naar technische ontwikkelingen zoals Kerk TV, Internet e.d. Ook in de hal van de kerk én in de school zullen daarom wat technische aanpassingen noodzakelijk zijn.
Nu we tóch bezig zullen zijn met technische aanpassingen, is het verstandig om vast voorbereid te zijn op die nieuwe ontwikkelingen (denk aan het gebruik van één of meerdere camera's (bijv. tijdens doopdiensten).
Voor de fasen 2 en 3 wordt verwacht dat we een bedrag nodig hebben van circa € 23.000,--. Let wel, dit zijn kostenramingen die afhankelijk zijn van de mate waarin we een aantal mogelijke investeringen gaan doen. Tot nu toe heeft de kerkenraad een akkoord afgegeven voor de uitvoering van alléén fase1. We moeten echter wél vooruit denken. Van fase 2 verwachten we in elk geval dat het ervan gaat komen (noodzakelijkheid). Bij fase 3 is dat misschien wat minder noodzakelijk.
Voorafgaand aan elke ingrijpende aanpassing zal de kerkenraad een presentatie worden voorgelegd (met kosten-opgave) alvorens daarover een besluit wordt genomen. Pas nadat zo'n besluit is genomen zal worden overgegaan tot de technische uitvoering daarvan. U wordt in elk geval altijd op de hoogte gehouden.
Tot slot nog even iets m.b.t. het totaalbedrag. In de recente oproep wordt gesproken van een totale investering van € 85.000,-- terwijl in april nog € 75.000,-- is genoemd als totaalbedrag. Een aanzienlijk deel van fase 3 van Beeld en Geluid is afhankelijk van nog te nemen besluiten en die woorden hebt u ook teruggevonden in de oproep en uitnodiging om te geven c.q. te lenen. Vandaar dat u deze bedragen niet extreem letterlijk moet nemen. Het zijn indicatoren van wat wij denken nodig te hebben om de geplande investeringen op een verantwoorde manier te kunnen doen.
Namens de Commissie van Beheer
Kees Verbree (voorzitter)