Zending

Link naar gebedsbrief Zuid-Afrika Link naar de website van de NGZN
Link naar de website van SIZANANI Link naar de website van Felire


Talentenveiling op vrijdag 17 maart 2017 gaat niet door

Helaas moet ik jullie meedelen dat we hebben besloten om de veiling en het buffet niet door te laten gaan. Het totaal aantal aanmeldingen was te klein om er een geslaagde avond van te kunnen maken. We gaan ons nu beraden op een alternatief, en wie weet proberen we het volgend jaar gewoon opnieuw. We proberen dit jaar in ieder geval een collecte tijdens de zendingsdienst te houden.

Wat een leuke avond en wat een prachtige opbrengst hadden we in 2016 met de talentenveiling.
We haalden 1500 euro op voor de studie van studente Teboheng Moutlong.
Zij heeft inmiddels in december het eerste jaar van haar studie voor onderwijzeres met goed gevolg doorlopen. Zij heeft heel hard gewerkt en mag haar studie vervolgen, waarbij ook een laptop nodig is. Ze is nu verloofd met Sivikele, een jongeman die ook een studiefinanciering van S.E.T. kreeg en nu elektricien is. We willen haar het komende jaar weer financieel ondersteunen.
Teboheng wordt ondersteund en begeleid door SIZANANI EDUCATION TRUST (S.E.T.) een fonds binnen Sizanani, dat studiebeurzen geeft aan christelijke jongeren in het Nqutudistrict. Dit is het zendingsgebied van de NGK kerken. Het Nqutudistrict heeft een werkeloosheidspercentage van meer dan 40% en is daarmee een van de meest onderontwikkelde gebieden van Zuid-Afrika. U begrijpt wat een wereld van verschil een studie kan uitmaken voor jongeren en hun familie.

De zendingscommissie, Sonja van der Meer, Willie Vonk, Gerco van der Broek, Corien Bouw

 


 

Talentenveiling 2016

Op 6 februari was het zover en werd de tweede talentenveiling t.b.v. de zending gehouden. Het was opnieuw een super gezellige middag! Onder leiding van Eduard Vel Tromp werden weer mooie talenten geveild. De stemming zat er al gauw goed in en werd er flink tegen elkaar op geboden. De soep en broodjes smaakten heerlijk. Al met al bracht het een bedrag van €1300 op. Prachtig dat we met onze talenten studente Theboheng Motloung weer een jaar kunnen laten studeren! Zij doet zo serieus haar best, we zijn heel blij dat we aan haar studie kunnen bijdragen.
Toch is dit niet het enige wat de talentenveiling ons opgebracht heeft. Er staan inmiddels afspraken in agenda's genoteerd en wordt er uit gezien naar tal van leuke activiteiten. Zoals wandelen, uitgebreid eten, een reanimatiecursus, een gezellige spelletjesavond, taart bestellingen etc. Het is een prachtige manier om elkaar eens op een andere wijze beter te leren kennen. Link naar foto-impressie van de talentenveiling

 


Wat doet de zendingscommissie?

 

De zendingscommissie probeert mensen bewust te maken van de noodzaak van zending en zamelt geld in om zending mogelijk te maken. Met het ontvangen geld worden drie zendingsorganisaties financieel gesteund, namelijk de NGZN, Sizanani en Felire.

Bewustwording van de noodzaak van zending proberen we te bereiken door eenmaal per jaar een zendingsdienst en een hieraan verbonden zendingsactie te houden. Daarnaast houden we de gemeente via het kerkblad, website en in de eredienst op de hoogte van wat er speelt op het zendingsveld.

Dankzij de vrijwillige bijdrage en 4 collecten per jaar ondersteunen wij drie zendingsorganisaties. Als gemeente hebben wij ons verbonden aan deze drie organisaties. Jaarlijks wordt vooraf bepaald welke bijdrage per gemeentelid wij aan welke organisatie willen afdragen. Op dit moment zijn dit de volgende bijdragen:

Organisatie Bijdrage
NGZN € 33,00
Sizanani € 2,72
Felire € 0,91

Hieronder volgt een korte uitleg van de organisaties die we ondersteunen, alsmede een link naar de websites.

NGZN

De NGZN (Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu) is een vereniging die zich inzet voor het zendingswerk in Zuid-Afrika. Al sinds 1950 is de NGZN actief in het zendingswerk in het Nqutu-district, KwaZulu-Natal. De NGZN werkt naast het zendingswerk ook aan diaconale jongerenreizen (masakhane), opleidingsprojecten en ontwikkelingshulp (in samenwerking met Sizanani).
De zendingsvereniging is in december 2013 opgericht en heeft 32 kerkelijke leden (waaronder onze gemeente). Voor de oprichting van de vereniging werd de zending georganiseerd vanuit drie kerken, namelijk de kerken Bunschoten/Spakenburg, Den Haag en Leerdam. Dit waren de drie zendende kerken. Elke kerk voerde een eigen beleid en werd ondersteund door een eigen kring "steunbiedende kerken".
Voor meer informatie over de NGZN verwijzen we naar de website

Sizanani

In Zulu-taal staat het woord "Sizanani" voor: laten we elkaar helpen. Stichting Sizanani zet zich in voor het Nqutu-district in Zuid-Afrika. Sizanani levert een bijdrage aan de onderwijskundige, agrarische en sociale zorg in dit district.
Dit gebeurt door twee organisaties. De eerste is Sizanani SiSa. Deze richt zich op scholing, training, oprichting en begeleiding van kleine bedrijven en aidspreventie en –zorgverlening. De tweede is Sizanani Education Trust (S.E.T.), gericht op het verlenen van studiebeurzen aan studenten die de middelbare school hebben afgesloten. Sizanani ondersteunt daarmee het zendingswerk en zet zich daarnaast in om de benodigde fondsen te werven. Kortom, Sizanani werkt mee aan het verbeteren van de sociale omstandigheden van de christenen in Nqutu.
Voor meer informatie over Sizanani verwijzen we naar de website

Felire

Felire staat voor "Fundacion Editorial de Literatura Reformada", een fonds dat goed bijbelstudiemateriaal in het Spaans uitgeeft. Felire is een zendingsactiviteit die uitgaat van de Nederlands Gereformeerde Kerk Rijswijk.
Al sinds de jaren '60 van de vorige eeuw is Felire actief in het gratis verspreiden van goed studiemateriaal bij de Bijbel in Spaanstalige landen. De ontvangers van deze gratis studieboeken zijn vooral studenten, voorgangers en predikanten in Latijns Amerika.
Voor meer informatie over Felire verwijzen we naar de website

Wie zitten er in de zendingscommissie

De zendingscommissie bestaat uit de volgende leden:
• Corien Bouw, voorzitter
• Gerco van den Broek, penningmeester
• Sonja van der Meer, algemeen lid
• Willie Vonk, algemeen lid
Voor vragen over de zending, kunt u/jij altijd één van deze leden aanspreken. 

Overige gegevens zendingscommissie

Mocht u een bijdrage willen overmaken voor het zendingswerk, dan kan dit op de volgende rekeningnummers:
• NL77 INGB 0003710048 t.n.v. Zending Ned. Geref. Kerk Langerak
• NL18 RABO 0334501806 t.n.v. Zending Ned. Geref. Kerk